Dladzieci24.plDladzieci24.pl

Warunki korzystania z serwisu www.dladzieci24.pl - Regulamin Sklepu

REGULAMIN

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY
W SKLEPIE INTERNETOWYM DLADZIECI24.pl

 

Sklep internetowy DlaDzieci24.pl działający pod adresem http://dladzieci24.pl (nazywany dalej: „Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl”) jest prowadzony przez firmę: ARTI, 
ul. Mazurska 17, 05-220 Zielonka, NIP: 672-171-36-50, REGON: 331278503 Tel.: 22 763 80 00, Fax: 22 350 65 71

 E-mail: sklep@dladzieci24.pl


SŁOWNICZEK:

 • Magazyn – magazyn w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl, która umożliwia Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym DlaDzieci24.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

 


 

§ 1
Warunki realizacji zamówienia

 1. Klientem Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.DlaDzieci24.pl.

a) Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.

b) Klient może składać zamówienie z wyborem opcji: "bez rejestracji".

 1. W Koszyku, Klient wskazuje:
  (a)    zamawiane produkty;
  (b)    adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
  (c)    sposób dostawy;
  (d)    sposób płatności;
 2. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „DO KOSZYKA”,  „PRZEJDŹ DO KASY” „WYBIERZ PRZESYŁKĘ”, „ZALOGUJ SIĘ”, „WYBIERAM TĘ PRZESYŁKĘ”. Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „ZAKOŃCZ - ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta firmie Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia, Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl  o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. 
 4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 5. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
 6. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który:
  (a)     w przypadku dostaw realizowanych przesyłką kurierską – co najmniej trzykrotnie odmówił odbioru przesyłki kurierskiej.

  Przywrócenie wyłączonych kanałów dostawy lub form płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry (przelewem, kartą płatniczą) i odebraniu przesyłek z produktami składającymi się na te zamówienia.
 7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup ich od dostawców  Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl  nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. 
 8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  może zaproponować Klientowi:
  (a)    anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  (b)    anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo
  (c)    podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.  Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.DlaDzieci24.pl błędnych cen, lub opisów produktów, oraz połączenia przez system informatyczny dwóch lub więcej kodów rabatowych lub promocji, jeśli ich regulaminy nie przewidują takiej możliwości.  Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 8 poniżej.
 10. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym DlaDzieci24.pl. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta
 11. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.


§ 2
Ceny produktów

 1. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl zamieszczone przy produkcie:
  (a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  (b)    nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 5. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym DlaDzieci24.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 


§ 3
Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.  Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl . Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 9 poniżej.
 2. Zmian można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl w zakładce [„Moje Konto”], lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl.

 

§ 4
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
  (a)    gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem  firmy kurierskiej.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl;
  (b)    przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl . W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.
 2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, koszty oraz warunki dostawy będą uzgadniane każdorazowo indywidualnie.
 3. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

 


§ 5
Czas realizacji zamówień

 1. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.  Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem  firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres (koszty oraz warunki dostawy będą uzgadniane każdorazowo indywidualnie).
 4. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niej zależne.

 


§ 6
Warunki reklamacji

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  o stwierdzonej niezgodności.
 2. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  rozpatrzyła reklamację jest zgłoszenie jej przez Klienta z dowodem zakupu i opisem reklamacji na formularzu reklamacyjnym - do pobrania TUTAJ na e-mail: bok@arti.pl .
 4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem  firmy kurierskiej, reklamacje należy zgłosić do Serwisu Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl i czekać na dalsze instrukcje.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


§ 7
Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane produkty których nie jest producentem lub importerem.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  (a)    korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl ;
  (b)    korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

 


§ 8
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane:
  (a)    kontaktując się z Działem Obsługi Klienta;
  (b)    samodzielnie anulując zamówienie na stronie www.DlaDzieci24.pl.
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym DlaDzieci24.pl w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie Internetowym DlaDzieci24.pl produkt, za wyjątkiem produktów, jeśli w ich opisie zawarte zostało zastrzeżenie o tym, iż nie podlegają zwrotowi.
 3. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym (nowy, nie używany w oryginalnym opakowaniu).
 4. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części po odebraniu przesyłki dostarczonej kurierem. Wówczas należy skontaktować się z serwisem Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl.
 5. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.
 6. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  nie odbiera przesyłek reklamacyjnych nie uzgodnionych z działem serwisu Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl.


§ 9
Zwrot należności Klientom

 1. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  (a)    anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  (b)    zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem  firmy kurierskiej;
  (c)    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta), za pomocą których Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, przy czym Klientowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania zapłaty odsetek.
 3. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania do Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl numeru rachunku bankowego Klienta, jeżeli Klient nie prześle do Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.  Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 4. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl.§ 11
Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym DlaDzieci24.pl Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym DlaDzieci24.pl.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym DlaDzieci24.pl.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Klienta dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl , ul. Mazurska 17, 05-220 Zielonka.
 5. W celu realizacji zamówień dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom związanym ze Sklepem Internetowym DlaDzieci24.pl umowami o współpracy.
 6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 8. Klienci Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 


§ 12
Newsletter

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl.
 2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w § 11 powyżej.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie DlaDzieci24.pl i po wejściu na stronę Newslettera .


§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 3. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
 4. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym DlaDzieci24.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego DlaDzieci24.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 lutego 2012.
 9. Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy DlaDzieci24.pl , nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie DlaDzieci24.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.